نام انگلیسی قطعه: SLINGER, REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION OIL


شماره فنی: 4121428010

کد قطعه: 41214-28010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020