نام انگلیسی قطعه: SLINGER, REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION OIL


شماره فنی: 9056030012

کد قطعه: 90560-30012

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020