نام فارسی قطعه: هوزینگ

نام انگلیسی قطعه: COUPLING SUB-ASSY, ELECTRO MAGNETIC CONTROL


شماره فنی: 4130348011

کد قطعه: 41303-48011

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4130348012
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020