نام فارسی قطعه: هوزینگ

نام انگلیسی قطعه: COUPLING SUB-ASSY, ELECTRO MAGNETIC CONTROL


شماره فنی: 4130348012

کد قطعه: 41303-48012

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4130348011

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020