نام فارسی قطعه: شفت دنده هرزگرد دیفرانسیل جلو

نام انگلیسی قطعه: SHAFT, FRONT DIFFERENTIAL PINION, NO.1


شماره فنی: 413420K040

کد قطعه: 41342-0K040

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

413420K010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV