نام فارسی قطعه: واشر کله گاوی

نام انگلیسی قطعه: GASKET, REAR DIFFERENTIAL CARRIER


شماره فنی: 4218160020

کد قطعه: 42181-60020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020