نام انگلیسی قطعه: CLAMP (FOR REAR DRIVE SHAFT INBOARD JOINT BOOT RH)


شماره فنی: 4234574010

کد قطعه: 42345-74010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020