نام انگلیسی قطعه: JOINT ASSY, REAR DRIVE SHAFT INBOARD, RH


شماره فنی: 4236048020

کد قطعه: 42360-48020

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4236048021
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020