نام فارسی قطعه: رینگ چرخ

نام انگلیسی قطعه: WHEEL, DISC (FOR SPARE)


شماره فنی: 4260148050

کد قطعه: 42601-48050

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4260148051
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020