نام فارسی قطعه: رینگ چرخ

نام انگلیسی قطعه: WHEEL, DISC (FOR SPARE)


شماره فنی: 4260148051

کد قطعه: 42601-48051

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4260148050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020