نام انگلیسی قطعه: COVER, STEERING COLUMN


شماره فنی: 4528648910C0

کد قطعه: 45286-48910-C0

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4528648911C0
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020