نام فارسی قطعه: سینی کفشک ترمز دستی چپ

نام انگلیسی قطعه: PLATE SUB-ASSY, PARKING BRAKE, LH


شماره فنی: 4650448020

کد قطعه: 46504-48020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020