نام فارسی قطعه: فنر لنت

نام انگلیسی قطعه: PLATE, PAD SUPPORT, NO.1(FOR REAR DISC BRAKE)


شماره فنی: 4781648050

کد قطعه: 47816-48050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020