نام فارسی قطعه: سیلندر ترمز عقب

نام انگلیسی قطعه: CYLINDER ASSY, REAR DISC BRAKE, RH


شماره فنی: 4783048050

کد قطعه: 47830-48050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020