نام انگلیسی قطعه: SEAT SUB-ASSY, SPRING, RH


شماره فنی: 4804848010

کد قطعه: 48048-48010

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4804848011
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020