نام انگلیسی قطعه: SEAT SUB-ASSY, SPRING, RH


شماره فنی: 4804848011

کد قطعه: 48048-48011

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4804848010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020