نام فارسی قطعه: طبق پایین سمت راست

نام انگلیسی قطعه: ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 RH


شماره فنی: 4806848051

کد قطعه: 48068-48051

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4806848052
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020