نام فارسی قطعه: طبق پایین سمت راست

نام انگلیسی قطعه: ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 RH


شماره فنی: 4806848052

کد قطعه: 48068-48052

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4806848051

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020