نام انگلیسی قطعه: CAM SUB-ASSY, REAR SUSPENSION TOE ADJUST


شماره فنی: 4840948030

کد قطعه: 48409-48030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020