نام انگلیسی قطعه: ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.2 RH


شماره فنی: 4873048170

کد قطعه: 48730-48170

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020