نام انگلیسی قطعه: BRACKET, REAR STABILIZER BAR, NO.1


شماره فنی: 4883248020

کد قطعه: 48832-48020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020