نام انگلیسی قطعه: BRACKET, REAR STABILIZER BAR, NO.1


شماره فنی: 4883248050

کد قطعه: 48832-48050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020