نام فارسی قطعه: پمپ هوا تنظیم ارتفاع

نام انگلیسی قطعه: COMPRESSOR ASSY, HEIGHT CONTROL


شماره فنی: 4891048010

کد قطعه: 48910-48010

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4891048011
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020