نام فارسی قطعه: پمپ هوا تنظیم ارتفاع

نام انگلیسی قطعه: COMPRESSOR ASSY, HEIGHT CONTROL


شماره فنی: 4891048011

کد قطعه: 48910-48011

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4891048010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020