نام انگلیسی قطعه: COMPUTER, SEMICONDUCTOR POWER INTEGRATION


شماره فنی: 8264448020

کد قطعه: 82644-48020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020