نام انگلیسی قطعه: BOLT, WASHER BASED HEAD HEXAGON (FOR TRANSFER CASE COVER)


شماره فنی: 9010508351

کد قطعه: 90105-08351

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020