نام انگلیسی قطعه: BOLT, WASHER BASED HEAD HEXAGON (FOR TRANSFER CASE COVER)


شماره فنی: 9010508435

کد قطعه: 90105-08435

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020