نام انگلیسی قطعه: OIL SEAL, REAR DRIVE SHAFT, RH


شماره فنی: 9031142044

کد قطعه: 90311-42044

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 9031142047
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020