نام انگلیسی قطعه: OIL SEAL, REAR DRIVE SHAFT, RH


شماره فنی: 9031147015

کد قطعه: 90311-47015

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020