نام انگلیسی قطعه: PLUG, NO.1 (FOR TRANSFER CASE)


شماره فنی: 9034118055

کد قطعه: 90341-18055

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 9034118072
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020