نام فارسی قطعه: فیلتر روغن

نام انگلیسی قطعه: FILTER SUB-ASSY, OIL


شماره فنی: 9091520003

کد قطعه: 90915-20003

قیمت: 3,788,600 ریال

42 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

9091520001

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV
تویوتا  /  هایس / TRH221L-MBMDKV
تویوتا  /  هایس / TRH203L-REMDKV
تویوتا  /  هایس / TRH213L-JEMDKV
تویوتا  /  هایس / TRH223L-LEMNKV
تویوتا  /  هایس / KDH222L-LEMDYV
تویوتا  /  اریون / MCV36L-DEMGKV
تویوتا  /  اریون / MCV36L-DEPGKV
تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 42
قیمت: 3,788,600 ریال