نام فارسی قطعه: شمع

نام انگلیسی قطعه: PLUG, SPARK


شماره فنی: 9091901210

کد قطعه: 90919-01210

قیمت: 2,531,200 ریال

22 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

9091901237

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  راوفور / ACA33L-ANPGKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-CEMSKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-CEAGKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-AEANKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEADKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEANKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMDKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEASKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMSKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMNKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 22
قیمت: 2,531,200 ریال
تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 6
قیمت: 2,940,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020