نام فارسی قطعه: شمع

نام انگلیسی قطعه: PLUG, SPARK


شماره فنی: SU00304931

کد قطعه: SU003-04931

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

SU00300416

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7