نام فارسی قطعه: کوئل

نام انگلیسی قطعه: COIL ASSY, IGNITION


شماره فنی: 9091902255

کد قطعه: 90919-02255

قیمت: 16,426,900 ریال

2 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

9091902251

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKC
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKC
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKW
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
تویوتا  /  اریون / GSV40L-JETGKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETGKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETSKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETDKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 2
قیمت: 16,426,900 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020