نام فارسی قطعه: کوئل

نام انگلیسی قطعه: COIL ASSY, IGNITION


شماره فنی: 9091902259

کد قطعه: 90919-02259

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

9091902249

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020