نام فارسی قطعه: سه راهی واتر پمپ

نام انگلیسی قطعه: PIPE, WATER BY-PASS, NO.1


شماره فنی: SU00300294

کد قطعه: SU003-00294

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7