نام فارسی قطعه: زه آبگیر لبه شیشه بیرونی

نام انگلیسی قطعه: WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER RH


شماره فنی: SU00304771

کد قطعه: SU003-04771

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه SU00305207
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7