نام فارسی قطعه: زه آبگیر لبه شیشه بیرونی

نام انگلیسی قطعه: WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER RH


شماره فنی: SU00305659

کد قطعه: SU003-05659

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

SU00305207

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7