نام انگلیسی قطعه: BOOT KIT, REAR DRIVE SHAFT, INBOARD JOINT, RH


شماره فنی: 0443921020

کد قطعه: 04439-21020

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

0443948030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020