نام انگلیسی قطعه: BOOT KIT, REAR DRIVE SHAFT, INBOARD JOINT, RH


شماره فنی: 0443948041

کد قطعه: 04439-48041

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

0443948040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020