نام انگلیسی قطعه: BOOT KIT, REAR DRIVE SHAFT, INBOARD JOINT, RH


شماره فنی: 0443948040

کد قطعه: 04439-48040

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 0443948041
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020