نام فارسی قطعه: پیستون

نام انگلیسی قطعه: PISTON SUB-ASSY, W/PIN


شماره فنی: 131015007001

کد قطعه: 13101-50070-01

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 131015009001
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020