نام انگلیسی قطعه: SHAFT ASSY, REAR DRIVE, RH


شماره فنی: 4234048091

کد قطعه: 42340-48091

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4234048090

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020