نام انگلیسی قطعه: BOOT, BUSH DUST(FOR REAR DISC BRAKE)


شماره فنی: 4777532050

کد قطعه: 47775-32050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEMDKV
تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEPDKV
تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEPGKV
تویوتا  /  اریون / MCV36L-DEPGKV
تویوتا  /  اریون / MCV36L-DEMGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020