نام انگلیسی قطعه: BOOT, BUSH DUST(FOR REAR DISC BRAKE)


شماره فنی: 4777541030

کد قطعه: 47775-41030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020