نام فارسی قطعه: مهره صافی بنزین

نام انگلیسی قطعه: GASKET, FUEL SUCTION TUBE SET


شماره فنی: 7716952010

کد قطعه: 77169-52010

قیمت: 764,150 ریال

11 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTV
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBV
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBW
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTW
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-CNTGKK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTMKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / ACA33L-ANPGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTGKV
تویوتا  /  هایس / KDH222L-LEMDYV
تویوتا  /  کرولا / ZZE142L-AEMDKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE142L-AEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE142L-AEPNKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE141L-AEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE142L-GEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE142L-AEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE142L-GEPNKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEPNKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEXDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEXNKV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBA
تویوتا  /  هایس / TRH221L-MBMDKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 11
قیمت: 764,150 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020