نام فارسی قطعه: فیلتر اتاق

نام انگلیسی قطعه: FILTER, CLEAN AIR


شماره فنی: 8713906100

کد قطعه: 87139-06100

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 8713906120
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETSKV
تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETDKV
تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETNKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETDKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETSKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETGKV