نام فارسی قطعه: لامپ گازی

نام انگلیسی قطعه: BULB, FOG LAMP


شماره فنی: 9098113081

کد قطعه: 90981-13081

قیمت: 4,167,650 ریال

1 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

90981WD012

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
تویوتا  /  راوفور / ACA33L-ANPGKV
تویوتا  /  یاریس / NCP92L-BEPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP90L-AHPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP130L-AHPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP131L-AHPRKV
تویوتا  /  کمری / AVV50L-AEXNBW
تویوتا  /  کرولا / ZZE142L-AEMDKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE142L-AEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE142L-AEPNKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE142L-AEPDKV
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBA
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBV
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXEBC
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXEBW
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBC
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBW
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 4,167,650 ریال