نام فارسی قطعه: خار لنت

نام انگلیسی قطعه: FITTING KIT, DISC BRAKE, REAR


شماره فنی: 0494830210

کد قطعه: 04948-30210

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

0494822090

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV