نام فارسی قطعه: خار لنت

نام انگلیسی قطعه: FITTING KIT, DISC BRAKE, REAR


شماره فنی: 0494848060

کد قطعه: 04948-48060

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 0494848070
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020